Privacy verklaring

Versie d.d. 16-02-2023

Daniëlle Akkerman is de Functionaris Gegevensbescherming van Virtual Venture.
Zij is te bereiken via privacy@virtualventure.nl

Persoonsgegevens die Virtual Venture verwerkt

Virtual Venture verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Virtual Venture verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • (Adres-) gegevens bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Virtual Venture verwerkt

Virtual Venture’s website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Virtual Venture kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Virtual Venture zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@virtualventure.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Hoe lang Virtual Venture persoonsgegevens bewaart

Virtual Venture bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na afloop van de Overeenkomst draagt Virtual Venture binnen 4 weken, naargelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. Virtual Venture verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Virtual Venture verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Virtual Venture, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Virtual Venture blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Virtual Venture gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Virtual Venture gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Virtual Venture cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat Virtual Venture op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan haar website ben je al geïnformeerd over deze cookies en heeft Virtual Venture je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies?

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Virtual Venture maakt gebruik van Google Analytics en CookieYes.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Venture en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Virtual Venture van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@virtualventure.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Virtual Venture reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Virtual Venture wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe Virtual Venture persoonsgegevens beveiligt

Virtual Venture neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@virtualventure.nl.

Virtual Venture heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Virtual Venture maakt voor het verwerken van persoonsgegevens alleen gebruik van AVG-proof software, (online) programma’s en opslag.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier wordt voorkomen dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.